Fasadrenovering, Nacka 
2023-

Byggnadsår: 1964-69
Arkitekt: Erik och Tore Ahlsén

På Henriksdalsberget i Nacka hjälper vi en bostadsrättsförening med deras fasadrenovering. 

I Nacka kommuns kulturmiljöinventering står det: ”Speciellt för Henriksdalsberget är den borgliknande formen och husens färgsättning med ockragula putsade fasader utåt och grå puts inåt mot gården. Enligt uppgift valdes dessa färger på grund av att de var vanliga på Södermalms husfasader, och Henriksdalsberget uppfattades som en del av Stockholms stadsbild.”

Henriksdalsberget är utpekat som en särskilt värdefull kulturmiljö och därför bedöms plan- och bygglagens förbud mot förvanskning och paragrafer om varsamhet och anpassat underhåll vara tillämpliga.

Då det inte finns handlingar i arkiven som beskriver de ursprungliga kulörerna har en del av arbetet varit att utreda husens ursprungliga färgsättning i samarbete med byggnadsantikvarie. Utöver färgsättningen av ny puts består restaureringen av byte och/eller ommålning av fönster, portar och samtliga plåtar samt ny belysning.

Modellfoto arkivfoto från Lokalhistoriskt arkiv Nacka

Interiörvy från Arkdes ritningsarkiv